RADA  NADZORCZA  SŁUPSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „  CZYN ”

ogłasza  postępowanie  kwalifikacyjne  na  stanowisko

Prezesa  Zarządu  SSM „ Czyn ” 

 

Wymagania  jakie  powinien  spełniać  kandydat :

1.  Wymagania  konieczne:

 • wykształcenie  wyższe : preferowane  techniczne ,  ekonomiczne  lub  prawnicze ;
 • udokumentowany  co    najmniej  10  - letni  staż  pracy  ,  w  tym  5  lat  na  stanowisku  kierowniczym;
 • korzystanie  w  pełni  z  praw  publicznych;
 • posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych;
 • niekaralność  za  przestępstwa  umyślne  oraz  czy  nie  toczy  się  przeciwko kandydatowi   postępowanie   karne;
 • nie podlegać kryterium określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych, członka zarządu spółdzielni lub spółki.


RADA  NADZORCZA  SŁUPSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „  CZYN ”

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne

na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane),
 2. co najmniej 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 3. niekaralność za przestępstwa umyślne, w tym skarbowe oraz za składanie fałszywych zeznań,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 / 844-76-60

ZATRUDNI

INSPEKTORA DS. ELEKTROENERGETYCZNYCH

 

       Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o kierunku elektrycznym
 • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
 • przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • doświadczenie zawodowe
 • umiejętność obsługi komputera oraz znajomość programów WORD, EXCEL
 • operatywność i dyspozycyjność.

   

      Aplikacje /CV i list motywacyjny/ należy składać  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 27  w terminie do dnia 08.12.2017r.


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”

76 – 200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7  tel. 59 / 844-76-60

ZATRUDNI

INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

            

       Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o kierunku budowlanym
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • przynależność do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • doświadczenie zawodowe
 • umiejętność obsługi komputera oraz znajomość programów WORD, EXCEL
 • operatywność i dyspozycyjność.

   

      Aplikacje /CV i list motywacyjny/ należy składać  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 27  w terminie do dnia 08.12.2017r.


Informacja

Prezydent Miasta Słupska zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zakresu Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok.

Konsultacje będą trwały od 9 do 30 listopada.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20 listopada o godz. 16.30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

 

Szczegółowe informacje: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/27935.html

 


INFORMACJA

 

1. Zarząd SSM "CZYN" informuje, że w dniu 24-10-2017r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Zbigniewa Gałek z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu.

2. Rada Nadzorcza oddelegowała dwóch Członków:

 • Pana Dariusza Kurowskiego
 • Panią Annę Kiełbasa

    do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu  SSM CZYN

3. Rada Nazdorcza powierzyła funkcję Przewodniczącej Rady Pani Grażynie Kalenieckiej


Zarząd SSM CZYN przedstawia terminy zebrań konsultacyjnych poszczególnych nieruchomości w IV kwartale 2017 roku.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy Państwa, że za właściwe utrzymanie stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, w ramach całodobowej konserwacji

i usuwania awarii, w całych zasobach Spółdzielni, jest odpowiedzialna firma

ENGIE EC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kulczyńskiego 6.

 

Wszelkie awarie na w/w instalacjach (całodobowo) prosimy zgłaszać po numerami telefonów: 993 lub 59-852 22 97


Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break- />


ZARZĄD SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZYN” W SŁUPSKU WYDZIERŻAWI 2 MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA PARKINGU NIESTRZEŻONYM USYTUOWANYM W NIERUCHOMOŚCI GARAŻOWEJ PRZY UL. OSTROROGA 2/6 W SŁUPSKU.


Informacja Zarządu dotycząca działań Spółdzielni w sprawie wyłączenia z eksploatacji nadajników na wieży przy ul. Banacha w Słupsku, zgodnie z Uchwałą nr 18/2013 Walnego Zgromadzenia SSM „CZYN”


SSM „Czyn” informuje,

że w SDK „EMKA”

przy ul. Zygmunta Augusta 14

istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń na:

 • kursy
 • szkolenia
 • prezentacje firmowe
 • zebrania

Bliższych informacji m


OSTRZEŻENIE

W związku z docierającymi do Zarządu informacjami  dotyczącymi osób proponujących różne usługi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegamy przed wpuszczaniem nieznanych osób do mieszkań.

Jakiekolwiek prace wykonywane w imieniu Spółdzielni poprzedzane są ogłoszeniami na klatkach schodowych.

Przetargi na roboty budowlane

Archiwum

Przetargi inne

Brak

Rozstrzygnięcia przetargów

Archiwum
UNIQA
Subskrybuje zawartość