SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na utwardzenie nawierzchni gruntowych przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej z robotami towarzyszącymi

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy  na utwardzenie nawierzchni gruntowych przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej z robotami towarzyszącymi

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  05.09.2017r do godz. 10:00 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać poniżej

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta , przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami  lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.