Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu na remont nawierzchni parkingu przy wykorzystaniu istniejącej nawierzchni jako ewentualnej podbudowy pod nawierzchnie bitumiczną przed bm. przy ul. Królowej Jadwigi 1

                    Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu na remont nawierzchni parkingu przy wykorzystaniu istniejącej nawierzchni jako ewentualnej podbudowy pod nawierzchnie bitumiczną przed bm. przy ul. Królowej Jadwigi 1 od strony północnej działka 151/12 wraz z kosztorysem inwestorskim – w załączeniu mapka poglądowa (zał. nr 1)

                     Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie do dnia 03.10.2017 r do godz. 1500 podając cenę brutto oraz termin realizacji. Preferowany termin realizacji – 31.10.2017r

Złożona oferta powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania w/w opracowania. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia w formie wpłaty gotówkowej zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% brutto wartości umownej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia wykonania, bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 7 pok. nr 7 lub telefonicznie – tel.725941850

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Andrzej Włodek

 

W załączeniu mapka parkingu. –zał. nr 1

ZałącznikWielkość
Mapa.pdf736.28 KB