SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót nawierzchniowych

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej brutto na wykonanie w terenie przynależnym Nieruchomości  Nr 38 zabudowanej  bm. Bogusława X 6 w Słupsku  robót nawierzchniowych określonych  „ Opisem przedmiotu zamówienia”

Oferty  prosimy  złożyć  w zamkniętej kopercie, w  sekretariacie  Spółdzielni  w  terminie  do  dnia 07.11.2017r  do  godziny  10:00 .

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia niniejszej procedury  na każdym etapie, bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.