Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych:


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN”  ogłasza przetarg na:

Najem lokali użytkowych:

1.  przy Al. 3-go Maja 77/17 , o pow. użytk. 46,65m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego 6zł/m2, wadium 540zł.;

2. przy Al. 3-go Maja 77/13, o pow. użytk. 89,84m2 ,wyjściowa stawka czynszu podstawowego  5zł/m2, wadium 860zł.;

3. przy ul. Mikołajska 5/50, o pow. użytk. 66,90m2 ,wyjściowa stawka czynszu podstawowego   2zł/m2, wadium 320zł.;

4.  przy ul. Piłsudskiego 1B/42, o pow. użytk. 50,30m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego   4zł/m2, wadium 430zł.;

5. przy Al. 3-go Maja 82/29 , o pow. użytk. 24,88m2, wyjściowa stawka czynszu podstawowego   10zł/m2, wadium 450zł.; od dnia 01.07.2018r. w dniu 06-06-2018 lokal został wycofany z przetargu

6. przy ul. Banacha 9/101, o pow. użytk. 36,72m2 ,wyjściowa stawka czynszu podstawowego  5zł/m2, wadium 370zł.; od dnia 01.08.2018r.  w dniu 06-06-2018 lokal został wycofany z przetargu
 


Przetarg ustny na wynajęcie w/w lokali odbędzie się w dniu 07.06.2018r. o godz. 11.00  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 /pokój nr 23/.

Podstawowe warunki przetargu:
1. Stawka czynszu podstawowego nie obejmuje podatku VAT oraz innych opłat zmiennych związanych  z użytkowaniem lokali.
2. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacać w dniu przetargu w kasie Spółdzielni w godz. 7.00– 10.00.
3. Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zalicza się na poczet opłat czynszowych.
    W przypadku rezygnacji lub uchylenia się od zawarcia umowy najmu w ustalonym terminie, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.
4. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje stawki czynszowej równej stawce wywoławczej.
5. Lokale objęte przetargiem można oglądać pod wskazanym adresem w terminie do dnia w którym odbędzie się przetarg.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu albo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

W dniu zawarcia umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznych opłat czynszowych.

 Jeżeli lokale nie zostaną wynajęte w dniu przetargu ustnego, Spółdzielnia przyjmować będzie oferty pisemne, w terminie do dnia 14.06.2018r.
 Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Samorządowy Spółdzielni przy  ul. Leszczyńskiego 7 / pokój 15/ - tel. 59 844-76-80.