SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV 1 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na  remont elewacji z remontem płyt balkonowych budynku  ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV 1 W SŁUPSKU 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  20 maja 2019 r. do godz. 9:45 .

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów  roszczeń z tego tytułu.

 

UWAGA!! Poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ