Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” ogłasza przetarg na:

I. Najem lokali użytkowych:

1/ przy Al. 3-go Maja 77/16, o pow. użytk.  72,40m2, wyjściowa stawka czynszu  podstawowego 5zł/m2, wadium 740zł.;

2/ przy Al.3-go Maja 77/20A, o pow. użytk. 59,56m2, wyjściowa stawka czynszu     podstawowego 11zł/m2, wadium 1.060zł.;

II. Najem pomieszczenia gospodarczego :

1/ przy Al. 3-go Maja 76/138, o pow. użytk. 24,40m2, wyjściowa stawka czynszu     podstawowego 6zł/m2, wadium 390zł.;

 Przetarg ustny na wynajęcie w/w lokali odbędzie się w dniu  20.05.2019r. o godz.  12.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 /pokój nr. 23/.Podstawowe warunki przetargu:

1. Stawka czynszu podstawowego nie obejmuje podatku VAT oraz innych opłat zmiennych

    związanych
 z użytkowaniem lokali.

2. Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacać w dniu przetargu w kasie Spółdzielni w godz. 8.00– 11.00.

3. Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zalicza się na poczet opłat czynszowych

    W przypadku rezygnacji lub uchylenia się od zawarcia umowy najmu w ustalonym terminie, wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

4. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje stawki czynszowej równej stawce wywoławczej.

5. Lokale objęte przetargiem można oglądać pod wskazanym adresem w terminie do dnia w którym odbędzie się przetarg.

6. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo wycofania lokali z przetargu albo zamknięcia przetargu bez  podania przyczyn.

W dniu zawarcia umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznych opłat czynszowych.

Jeżeli lokale nie zostaną wynajęte w dniu przetargu ustnego, Spółdzielnia przyjmować będzie oferty pisemne, w terminie do dnia 27.05.2019r.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy i Samorządowy Spółdzielni przy ul. Leszczyńskiego 7 / pokój 15/ - tel. 59 844-76-80."