Ogłoszenia

ZAWIESZENIE PORTALU EUSŁUGI

ZARZĄD SSM CZYN INFORMUJE ŻE Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH DZIAŁANIE PORTALU EUSŁUGI ZOSTAŁO CHWILOWO ZAWIESZONE.

test

Ogłoszenie o zatrudnieniu


Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZYN” w  Słupsku

ZATRUDNI

INSPEKTORA TECHNICZNEGO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH


/Umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy/

Wymagania: Czytaj dalej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 18.08.2014r.nieograniczonego przetargu ofertowego na : „Utrzymanie w czystości klatek schodowych i piwnic w zasobach zarządzanych przez SSM „Czyn”. wybrano ofertę firmy: LIBERTY

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 18.08.2014r.  nieograniczonego przetargu ofertowego na :
„Utrzymanie w czystości klatek schodowych i piwnic w zasobach  zarządzanych przez SSM „Czyn”.
wybrano ofertę firmy: LIBERTY Jakub Kamiński, 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 30/6.

Informacja o zawieszeniu EUSŁUGI

Zarząd SSM CZYN  informuje, że w związku z trwającym rozliczaniem zużycia wody za 2017 rok korzystanie z funkcji EUSŁUGI będzie niedostępne do dnia 2018-01-31.

Za utrudnienia przepraszamy.Czytaj dalej

INformacja - wentylacja


 

Mikołajki 2013

Rajd 2013

INFORMACJA - CO-AWARIE

INFORMACJA

PRZYPOMINAMY PAŃSTWU, ŻE WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W DZIAŁANIU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
NALEŻY ZGŁASZAĆ
DO FIRMY KONSERWUJĄCEJ:


ZAKŁADU INSTALATORSTWA SANITARNEGO C.O.
p. HENRYK GOLCA POD
n/w NUMERY TELEFONÓW
w godz. 700 – 1500 - 59/84 52 799, po godz. 1500 - 59/84 54 411
lub całodobowo 504 267 152, 502 538 939

Konkurs na Prezesa Zarządu

RADA NADZORCZA SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ CZYN ”
w SŁUPSKU

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu SSM „ Czyn ”
Wymagania jakie powinien spełniać kandydat :
1. Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe : preferowane techniczne , ekonomiczne lub prawnicze ;
• udokumentowany co najmniej 10 - letni staż pracy , w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym ;
• korzystanie w pełni z praw publicznych ;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych ;
• niekaralność za przestępstwa umyślne oraz czy nie toczy się przeciwko
kandydatowi postępowanie karne.
2. Wymagania dodatkowe - wskazane umiejętności i kwalifikacje :
• umiejętność kierowania zespołami pracowników ;
• posiadanie licencji zarządcy nieruchomości ;
• pełna dyspozycyjność ;
• znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni
mieszkaniowych.
Oferty powinny zawierać :
• pisemne zgłoszenie z motywacją ubiegania się o stanowisko ;
• życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej ;
• odpisy dyplomów i dokumentów kwalifikacyjnych ;
• aktualne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ;
• aktualne oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych ;
• aktualne oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania sądowego lub prokuratorskiego ;
• aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym ( wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszenia ).
Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia 2013 r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w w sekretariacie siedziby Spółdzielni lub przesłać na adres : Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Czyn ” ul. Leszczyńskiego 7 , 76 – 200 Słupsk z dopiskiem :
„ Postępowanie kwalifikacyjne - Prezes Zarządu SSM „ Czyn” - NIE OTWIERAĆ ”.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kandydata oraz
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość