Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”


Informacja dla użytkowników lokali w Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

Z dniem 09.09.2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie – Prawo spółdzielcze, wprowadzone ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596).

Najważniejsze zmiany:<--break->

 • posiadacze lokatorskich i własnościowych praw do lokali stają się z mocy ustawy członkami spółdzielni – nie będą wnosić udziałów i wpisowego, nie będą składać deklaracji członkowskiej – nie będzie ich można wykluczyć ani wykreślić ze spółdzielni, oboje małżonkowie są członkami jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie,
 • właściciele lokali uzyskują prawo nabycia członkostwa – składają deklaracje,
 • członkostwo ustaje z mocy prawa – nie można być członkiem spółdzielni nie posiadając tytułu prawnego do lokalu,
 • przy przekształcaniu lokalu na własność członkostwo w spółdzielni jest zachowywane,
 • nowelizacja nie reguluje zwrotu wpisowego i udziałów dotychczasowych członków,
 • spółdzielnia będzie mogła w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
 • ograniczono prawa spółdzielni do zarządzania nieruchomościami, w których wyodrębniono lokale – będzie konieczność uzyskania uchwały właścicieli lokali – nowelizacja nie określa trybu podjęcia takiej uchwały,
 • wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie dla każdej nieruchomościach,
 • nowelizacja umożliwia członkom spółdzielni wyznaczanie pełnomocnika w obradach walnego zgromadzenia,
 • ułatwia podjęcia decyzji o wyodrębnieniu się wspólnoty ze spółdzielni, a także rozliczenie się spółdzielni ze środków funduszu remontowego,
 • w przypadku wyodrębnienia się wszystkich lokali, właściciele będą mogli zdecydować, czy zarząd będzie sprawować spółdzielnia,
 • nowelizacja określa krąg osób, które nie mogą pełnić funkcji lustratora,
 • nowelizacja daje uprawnienia ministrowi właściwemu do spraw mieszkaniowych do przeprowadzenia lustracji spółdzielni w przypadku podejrzenia naruszenia prawa.

 

 

ZARZĄD SSM „CZYN”