RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Czyn” informuję, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76 - 200 Słupsk,   ul. Leszczyńskiego 7, e-mail: sekretariat@czyn.slupsk.pl , tel. 59 844 76 60 zwaną dalej ,,Spółdzielnią”.

2. Inspektor ochrony danych:

    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Spółdzielni - e-mail: iodo@rt-net.pl

3. Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f  RODO. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z:

  1. realizacją przez Spółdzielnię czynności przewidzianych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawie o własności lokali,
  2. uwidocznieniem w pismach procesowych kierowanych  – w razie uzasadnionej potrzeby – do sądów, komorników, organów administracji, organów ścigania,
  3. realizacją obowiązków ustawowych związanych z rachunkowością oraz obowiązkami podatkowymi i księgowymi,
  4. obsługą prawną świadczoną na rzecz Spółdzielni,
  5. obsługą techniczną, konserwacyjną, remontowo – budowlaną, porządkową, związaną z komunikowaniem się, transportową lub administracyjną świadczoną na rzecz Spółdzielni przez osoby trzecie (np.: udzielanie informacji o lokalu, w którym doszło do awarii, korespondencja pocztowa itp.)

5. Informacja o odbiorcach

    Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Spółdzielnia, która nie będzie udostępniała danych innym  podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących  przepisów prawa dla realizacji celów, o których mowa w pkt 4. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7. Okres przechowywania danych osobowych:

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których mowa w pkt 4.

8. Prawo dostępu do danych osobowych:

    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  RODO.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze Spółdzielnią o ile obowiązujące  przepisy przewidują swobodę możliwości zawarcia takiej umowy (np.: umowy dotyczące spółdzielczych praw do lokali). Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest nie zawarcie umowy ze Spółdzielnią. W związku z realizacją przez Spółdzielnię czynności, o których mowa w pkt 4 podpunkt a) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym służącym realizacji przez Spółdzielnię czynności  przewidzianych prawem.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12. Pani/ Pana dane nie będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu dla, którego zostały zebrane.

 

 

 

                                                                                                          Zarząd Spółdzielni