SSM CZYN Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3 - GO MAJA 76 W SŁUPSKU

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516 Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy : na  remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku  ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 3 - GO MAJA 76 W SŁUPSKU 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  20 maja 2019 r. do godz. 9:45.

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji które, można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów  roszczeń z tego tytułu.

 

UWAGA!!! Zmiana w specyfikacji - poprawiony załąćznik nr 2

Wynik przetargu: 
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20.05.2019r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: remont elewacji ściana zachodnia z remontem płyt balkonowych budynku zlokalizowanego przy ul. 3-Go Maja 76 w Słupsku postępowanie zostało unieważnione. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Koperski Inspektor ds. ogólnobudowlanych