SSM CZYN ogłasza przetarg nieograniczony na „Odnowienie elewacji z remontem balkonów w podziale na 4 zadania”

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844-76-60 ogłasza przetarg nieograniczony na „Odnowienie elewacji z remontem balkonów w podziale na 4 zadania”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2019r. do godz. 9:45 w sekretariacie Spółdzielni

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można pobrać poniżej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Wynik przetargu: 
Zarząd SSM CZYN informujemy że powyższy przetarg został unieważniony bez podania przyczyn.