SSM CZYN zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na opracowanie ekspertyzy dla lokali mieszkalnych przyległych do ścian szczytowych bm. przy ul. Wiatraczna 4B

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, 76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 844 76 60 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na:

opracowanie ekspertyzy dla lokali mieszkalnych przyległych do ścian szczytowych bm. przy ul. Wiatraczna 4B w zakresie:

- ustalenie przyczyn powstawania wilgoci i pleśni,

- sposób usunięcia powstałych nalotów,

- sposób usunięcia przyczyn powstawania nalotów,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na powyższy zakres prac.

W załączeniu do pobrania – zaproszenie wraz ze wzorem oferty

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na każdym jej etapie bez podania przyczyn, bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu

,

Uwaga!

Zmienia się termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 15.01.2020 rok do godz. 1500.

Koszty wykonania niezbędnych odkrywek pokrywa Inwestor.