RN SSM CZYN ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych


Rada Nadzorcza Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

 

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane),
 2. co najmniej 5-cio letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 3. korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. niekaralność za przestępstwa umyślne oraz czy nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 6. nie podlegać kryteriom określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych, członka zarządu spółdzielni lub spółki.

<--break->

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie uprawnień budowlanych,
 2. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz problemów związanych z gospodarką i utrzymaniem nieruchomości,
 3. znajomość przedmiarowania, kosztorysowania, przygotowywania specyfikacji technicznych i umów związanych z działalnością remontową i utrzymaniem sprawności technicznej obiektów, przeglądów budynków zgodnych z wymogami Prawa Budowlanego,
 4. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedzą   z zakresu prawa pracy,
 5. komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
 6. umiejętność i łatwość redagowania dokumentów,
 7. pełna dyspozycyjność,
 8. biegła obsługa komputera (pakiet Office, programy do kosztorysowania budowlanego).

 

Oferta powinna zawierać:

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny wraz z informacją o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, e-mail),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia (budowlane)     i dodatkowe kwalifikacje, ubezpieczenie w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
 3. kopie dokumentów, w szczególności świadectwa pracy lub zaświadczenia, potwierdzające minimum 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 4. oświadczenie: o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności (z zastrzeżeniem obowiązku przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wyboru) i nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania sądowego lub prokuratorskiego, o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazowi pełnienia funkcji kierowniczych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” zgodnie z treścią art. 56 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze ,
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywaniu pracy na stanowisku kierowniczym,
 6. obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy.

 

Dopuszcza się dostarczenie przez kandydata innych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdzających umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje.

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 w sekretariacie siedziby Spółdzielni (pokój nr 27) lub przesłać na adres: Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn”, ul. Leszczyńskiego 7, 76-200 Słupsk z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych”. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu oferty do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny i do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenia: